ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്

ഹാപ്പി ക്രിസ്‌മസ്... ഹാപ്പി ക്രിസ്‌മസ്...
ഹാപ്പി ക്രിസ്‌മസ്... ലാലലലലല ലല...

(ഹാപ്പി...)

മണ്ണിൽ ഈശോ പിറന്ന നാള്
പുണ്യം പൂത്തുവിടർന്ന നാള്
സ്വർഗ്ഗമിതാ ഭൂമിതന്നിൽ അവതരിച്ചു
ആഹാ ആനന്ദം പകരും നാളിതാ

(മണ്ണിൽ...)

ആ വാനവീഥിയിൽ നീളെ വർണ്ണപ്പൂത്തിരി
പുല്ലിലും പൂവിലും പുതുപുളകം പൊതിയുന്നു
ഈ മനസ്സിലോ പ്രത്യാശയിതൾ ചൂടി
പുഞ്ചിരിച്ചെണ്ടുകൾ ഹൃദയസമ്മാനം

(ഹാപ്പി...)

ആ ദേവഗാഥകൾ എങ്ങുമുണരും യാമമായ്
പുഴകളും കിളികളും സ്‌നേഹമഹത്വം പാടുന്നു
ഞാൻ സ്‌നേഹരൂപമേ തേടുന്നൂ നിൻ പദം
എൻ മനം നിന്നിലിന്നലിയുന്നു....

(മണ്ണിൽ...)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Happy christmas.. mannil esho

Additional Info