കേശവൻ കെ ജി ഇടപ്പാൾ

Kesavan K G Edappal

അസി. വസ്ത്രാലങ്കാരം