ജൂനിയർ എൻ ടി ആർ

Junior NTR
Junior NTR
Date of Birth: 
Friday, 20 May, 1983
തെലുങ്ക് നടൻ

തെലുങ്ക് നടൻ