ഹനീഷ് ഖനി

Haneesh Khani

തൃശൂര്‍ സ്വദേശം.  ഡോക്ടറാണ്.  വില്ലേജ് ഗയ്സ്  ആദ്യത്തെ സിനിമ.