ഗണേശ് വെങ്കിട്ടരാമൻ

Ganesh Venkatraman

തമിഴ് നടൻ. കാണ്ഡഹാർ എന്ന മേജർ രവി ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാളത്തിലെത്തി.