റൊമാന്റിക് റിവെഞ്ച്

Romantic Revenge
കഥ: 
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: