റിക്ടർ സ്കെയിൽ 7.6

Released
Richter Scale 7.6
കഥാസന്ദർഭം: 

വ്യവസായവത്ക്കരണത്തിന്റെയും വികസനത്തിന്റെയും ഭാഗമായി കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം. അതിനെതിരെ പോരാടുന്ന ഒരു കുടുംബം. അവര്‍ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ എന്നിവയാണ് സിനിമയിലൂടെ കാണിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്.. 

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 12 June, 2021