ക്വാറി

Quarry
Tagline: 
എപ്പോഴൊക്കെ മനുഷ്യന്‍ പ്രകൃതിയെ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ അന്നൊക്കെ പ്രകൃതി തിരിച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട്.