ഒരു മയിൽപ്പീലിത്തുണ്ടും കുറെ വളപ്പൊട്ടുകളും

Oru mayilppeelithundum kure valappottukalum
Tagline: 
റിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല
സംവിധാനം: