കഴിഞ്ഞ കാലം

Kazhinja Kaalam
നിർമ്മാണം: 

സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയായ കെ പി കേശവ മേനോന്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി നിർമ്മിച്ച ചിത്രം. 

Kazhinjakaalam Movie Promo