ഹോളി വൂണ്ട്

Under Production
Holy Wound
Tagline: 
No Regrets Just Love
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 

ലെസ്ബിയൻ പ്രണത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണ് ‘ഹോളി വൂണ്ട്.കുട്ടിക്കാലം മുതൽ പ്രണയിക്കുന്ന രണ്ടു പെൺകുട്ടികൾ വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നതും തുടർന്നുള്ള വൈകാരിക മുഹൂർത്തങ്ങളുമാണ് ചിത്രത്തിൽ. ‌