ചായ പെൻസിൽ

Chaaya pencil
Tagline: 
പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത പ്രണയം