ബി ഫോർ ആപ്പിൾ എ ഫോർ ഡാർവിൻ

Released
B for Apple A for Darwin
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 30 December, 2022

1990 കളിലെ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത യജ്ഞത്തെ 'ഞാറ്റുവയ്ക്കൽ'  ഗ്രാമത്തിലെ 
സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം.