അവനോവിലോന

Avanovilona
കഥ: 
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
കണ്ണൂർ, ബർണ്ണശ്ശേരി