ചവറ ശ്രീകുമാർ

Chavara Sreekumar
Chavara Sreekumar
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 2

ജൂനിയർ സീനിയർ സിനിമയിലെ രണ്ടു ഗാനങ്ങൾ രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ്.