പോയട്രി ഫിലിം ഹൗസ്‌

Title in English: 
Poetry Film House

ബാനർ

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
കാർബൺ വേണു 2018
ആന അലറലോടലറൽ ദിലീപ് മേനോൻ 2017

Distribution

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
കാർബൺ വേണു 2018