അമ്പലക്കര ഗ്ലോബൽ ഫിലിംസ്

Title in English: 
Ambalakkara Global films

Distribution

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
മിഴി രണ്ടിലും രഞ്ജിത്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ 2003