ജോസി മിനി മൂവിമേക്കേഴ്സ്

Title in English: 
Josimini Movie Makers

1986ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ അകലങ്ങളിൽ എന്ന സിനിമയുടെ ബാനർ