ഒറ്റക്കമ്പിനാദം മാത്രം - സണ്ണി ജോർജ്ജ്

ഒറ്റക്കമ്പി നാദം മാത്രം മൂളും

ഒറ്റക്കമ്പിനാദം മാത്രം മൂളും വീണാഗാനം ഞാൻ
ഏകഭാവമേതോ താളം, മൂകരാഗ ഗാനാലാപം
ഈ ധ്വനിമണിയിൽ, ഈ സ്വരജതിയിൽ
ഈ വരിശകളിൽ..........

(ഒറ്റക്കമ്പി...)

നിൻ വിരൽത്തുമ്പിലെ വിനോദമായ് വിളഞ്ഞീടാൻ
നിന്റെയിഷ്‌ടഗാനമെന്ന പേരിലൊന്നറിഞ്ഞീടാൻ
എന്നും ഉള്ളിലെ ദാഹമെങ്കിലും....

(ഒറ്റക്കമ്പി...)

നിന്നിളം മാറിലെ വികാരമായലിഞ്ഞീടാൻ
നിൻ മടിയിൽ വീണുറങ്ങിയീണമായുണർന്നീടാൻ
എന്റെ നെഞ്ചിലെ മോഹമെങ്കിലും....

(ഒറ്റക്കമ്പി...)