സുരേഷ് കെ നായർ

Name in English: 
Suresh K Nair

സുരേഷ് കെ നായർ, നടി അംബികയുടെ സഹോദരൻ. മെഡുല്ല ഒബ്ളാംകട്ട സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ