ശബ്ദസംവിധാനം

Displaying 1 - 60 of 60
അസിസ്റ്റൻ്റ്
അജിത്ത് എ ജോർജ്ജ്
അഡീഷണൽ സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് എഡിറ്റർ
അസിസ്റ്റൻ്റ്
അഡിഷണൽ സൗണ്ട് എഫക്ട് എഡിറ്റർ
സൗണ്ട് സൂപ്പർവിഷൻ ബാഹുബലി 2
ബൂം ഓപ്പറേറ്റർ
ഫോളി അസിസ്റ്റൻ്റ്
സിങ്ക് സൗണ്ട്
സിങ്ക് സൗണ്ട്
സൂപ്പർവൈസർ ഫോളി എഡിറ്റർ
ഫോളി റെക്കോർഡിസ്റ്റ്
പ്രി മിക്സ് എഞ്ചിനീയർ
അസിസ്റ്റൻ്റ് ഫോളി എഞ്ചിനീയർ
അസി ശബ്ദസംവിധാനം
സിങ്ക് സൗണ്ട്
റബീഷ് ബി ആർ
എ എം റഹ്മത്തുള്ള
റെക്കോർഡ് എഞ്ചിനീയർ
സൗണ്ട് ഡിസൈൻ
സൗണ്ട് എഡിറ്റിംഗ്, സിങ്ക് സൗണ്ട്
അസിസ്റ്റൻ്റ് ഫോളി എഞ്ചിനീയർ
സൗണ്ട് ഡിസൈൻ
അസിസ്റ്റൻ്റ്
ലൊക്കേഷൻ സൗണ്ട്
സൗണ്ട് എഫക്ട്
ചിത്രാഞ്ജലി