അൻവർ ഹുസൈൻ

Anwar Husain
കഥ: 2
സംഭാഷണം: 4
തിരക്കഥ: 3

തിരക്കഥാകൃത്ത്. ഇഡിയറ്റ്സ് എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളിൽ ഒരാൾ