അഭിലാഷ് എസ് ബി

Abhilash SB

അഭിലാഷ് എസ് ബി, ഒന്നും ഒന്നും മൂന്ന് എന്ന ആന്തോളജി സിനിമയിലെ 'കുലുക്കി സർബത്തി'ന്റെ സംവിധായകൻ