വിതുര സുധാകരൻ

Vithura sudhakaran
സംവിധാനം: 1
തിരക്കഥ: 1

വിതുര സുധാകരൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ കുട്ടികളുടെ നാടകവേദിയിലൂടെ പ്രശസ്തനായ വ്യക്തിയാണ്.