എ വിൻസന്റ്

A Vincent
Date of Birth: 
Thursday, 14 June, 1928
Date of Death: 
Wednesday, 25 February, 2015
സംവിധാനം: 27
കഥ: 1
തിരക്കഥ: 1

എ വിൻസന്റ് അഥവാ അലോഷ്യസ് വിൻസന്റ് 1960 ,1970 കാലഘട്ടത്തിലെ അറിയപെടുന്ന ഒരു ഛായഗ്രാഹകനായിരുന്നു. 1960 നു ശേഷം ഏതാണ്ട് മുപ്പതോളം ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്തു. 1974 -ഇൽ പുറത്തിറങ്ങിയ "പ്രേം നഗർ" എന്ന ഹിന്ദി ചലച്ചിത്രത്തിനു മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകനുള്ള ഫിലിം ഫെയർ അവാർഡും കിട്ടിയിരുന്നു. 1928 ജുൺ 14 -നു കോഴിക്കോട് ജനനം.