വിനയ് റായ്

Vinay Rai

തമിഴ് നടൻ. ഡാം 999 എന്ന ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചു.