വൈശാഖ്

Vaishakh

നടൻ മുരളി മേനോന്റെയും നടിയും കോസ്റ്റും ഡിസൈനറുമായ കുക്കു പരമേശ്വരന്റെയും മകൻ വൈശാഖ്