സുനിത

Sunitha

സുനിതാ പ്രൊഡക്ഷസൻസ് ന്റെ അമരക്കാരനായ എം മണി (അരോമ മണി) തന്നെയാണു സുനിത എന്ന പേരിൽ ഉറക്കം വരാത്ത രാത്രികളും, റൗഡി രാമുവും എഴുതിയത്.