തേവർ ഫിലിംസ് മദ്രാസ്

Thevar Films Madras

Studio

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
തമ്പുരാട്ടി എൻ ശങ്കരൻ നായർ 1978

Re-recoding

റീ-റെക്കോഡിങ്

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
രണ്ടിൽഒന്ന് പ്രൊഫസർ എ എസ് പ്രകാശം 1978