ക്രോസ്റോഡ്സ് സൗണ്ട് സ്റ്റുഡിയോസ്, കൊച്ചി

Crossroads Sound Studios, Kochi

Song Recording

ഗാനലേഖനം

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് അനൂപ് സത്യൻ 2020

Re-recoding

റീ-റെക്കോഡിങ്

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് അനൂപ് സത്യൻ 2020