സ്റ്റെറിൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ

Name in English: 
Sterin Kodungallur
Alias: 

അസി. കലാസംവിധാനം