എസ് ആർ എം എന്റർടെയ്മെന്റ്

S R M Entertainment

സിനിമാ വിതരണ കമ്പനി. “ഒരു കുടൂംബ ചിത്രം” എന്ന സിനിമ വിതരണം ചെയ്തു.