രതീഷ് റാം

Rathish Ram

നവാഗതനായ സംവിധായകൻ.  ഗുഡ് ബാഡ് & അഗ്ലി എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ