ലീല സോമൻ

Leela Soman

കാഞ്ചീപുരത്തെ കല്യാണം എന്ന സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാക്കളിൽ ഒരാൾ