ഫിലിപ്പ് കാക്കനാട്ട്

Philip Kakkanat

അസിസ്റ്റന്റ് സംവിധായകൻ. ബാങ്കിങ്ങ് അവേഴ്സ് എന്ന സിനിമയിൽ അസി. സംവിധായകനായി പ്രവർത്തിച്ചു.