പി സാംബശിവ റാവു

P Sambhasiva Rao
തെലുങ്ക് ആർട്ടിസ്റ്റ്
സംവിധാനം: 1