പി മുരളീധരൻ

P Muraleedharan
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 1
തിരക്കഥ: 1