പി കെ രാജശേഖരൻ

P K Rajasekharan

മികച്ച സിനിമാഗ്രന്ഥത്തിനുള്ള 2019-ലെ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ലഭിച്ചു.