പി എച്ച് ഹമീദ്

Name in English: 
P H Hameed
Artist's field: