നികിത രാജേഷ്

Niitha Rajesh

മലയാളം ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകളിൽ ശ്രദ്ധേയയായ നികിത രാജേഷ്.