നന്ദിത പ്രഭു

Nanditha Prabhu

പദ്മ സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ ശിഷ്യയായ മോഹിനിയാട്ട നർത്തകി നന്ദിത പ്രഭു