മുക്ത ദീദി ചന്ദ്

Muktha deedi Chand

ദീദി ദാമോദരന്റേയും പ്രേംചന്ദിന്റെയും മകൾ .
മുക്തയുടെ ആദ്യ സംവിധാന സംരഭം ആണ് "വയലറ്റ്സ്."