മോഹനരാഗതരംഗം

 

 

 

 

ആ..ആ.ആ..ആ
മോഹന രാഗതരംഗം
മതിമോഹനം മാനസം തഴുകി
വർണ്ണങ്ങളായീ വസന്തം
സ്വരവന്ദനാലാപനമായി
(മോഹനരാഗ.....)

ഒരു മുളം തണ്ടിൻ പാട്ടിൽ മയങ്ങുന്ന കാലം
ഇണക്കിളി അരികിൽ പാടാൻ കൊതിക്കുന്ന കാലം (2)
ദേവാങ്കണം നീളെ പുളകോത്തമം (2)
മലയജ പവനനിലൊഴുകിടും
അരിയൊരു മലർ മണമതിലലിയൂ
(മോഹനരാഗ.....)

പുഴയോരത്തൊടിയിൽ പുള്ളിക്കുയിൽ പാടും കാലം
മനസ്സിലെ തൊടിയിൽ ഹരിണങ്ങൾ മേയുന്ന കാലം (2)
രാജാങ്കണം നീളെ മദനോത്സവം (2)
കുരുവികൾ കുറുകുഴൽ നിരയൊടും
അരുമയൊടൊരു മധുമൊഴിയുതിരും
(മോഹനരാഗ.....)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Mohanaraagatharamgam

Additional Info

ഗാനശാഖ: 

അനുബന്ധവർത്തമാനം