മരണം വന്നു വിളിക്കുമ്പോൾ

മരണം വന്നു വിളിക്കുമ്പോൾ
മേഘരഥത്തിൽ പോകുമ്പോൾ
പറയാൻ ഒത്തിരിയുണ്ടെന്നാൽ
ഈയിനി സമയം പ്രിയജനമേ

വേഷംമാറിയൊരുങ്ങാതെ
പ്രിയമുള്ളവരെ കൂടാതെ
അന്തിമയങ്ങും സമയത്ത്
അവസാനത്തെ യാത്രയിതാ

കൊതിതീരാതെ ലോകത്ത്
കളിയാടുന്ന നേരത്ത്
മാനത്തേക്ക് പറക്കാനായി
​​​​​​​അരികിൽ വന്നേ മാലാഖ.  

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Maranam vannu vilikkumbol

Additional Info

Year: 
2021