പുളകങ്ങൾ വിരിയുന്ന

Year: 
1989
Pulakangal viriyunna
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

പുളകങ്ങൾ വിരിയുന്ന യാമങ്ങളിൽ
പുതുമഞ്ഞിൻ ചിറകുള്ള യാമങ്ങളിൽ
മെയ്യാകെ തളരുമ്പോൾ ഉള്ളാകെ ഉരുകുമ്പോൾ
തനുവിൽ തളിർപോൽ പൊതിയാൻ വാവാ
എന്നരികിൽ
പുളകങ്ങൾ വിരിയുന്ന യാമങ്ങളിൽ
പുതുമഞ്ഞിൻ ചിറകുള്ള യാമങ്ങളിൽ

മാനം മണ്ണിൻ മാറിൽ താരകൾ തൂകി
തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഏതോ താരകമായി
മോഹങ്ങൾ ആത്മാവിൽ ഇതൾചൂടവേ
താരുണ്യസ്വപ്നങ്ങൾ കതിർപെയ്യവെ
കരളിൽ മധുരം നുകരാൻ വാവാ എന്നരികിൽ
പുളകങ്ങൾ വിരിയുന്ന യാമങ്ങളിൽ
പുതുമഞ്ഞിൻ ചിറകുള്ള യാമങ്ങളിൽ

ചുണ്ടിൽ ചുണ്ടിൻ മൗനം നാദമായ് മാറ്റു
നെഞ്ചിൽ നെഞ്ചിൻ വർണ്ണം നീയിനി ചാർത്തു
ആലസ്യമൊന്നിൽ ഞാനലരാകവേ
അജ്ഞാതദാഹങ്ങൾ അലനെയ്യവേ
അമൃതും കുളിരും പകരാൻ വാവാ എന്നരികിൽ

പുളകങ്ങൾ വിരിയുന്ന യാമങ്ങളിൽ
പുതുമഞ്ഞിൻ ചിറകുള്ള യാമങ്ങളിൽ
മെയ്യാകെ തളരുമ്പോൾ ഉള്ളാകെ ഉരുകുമ്പോൾ
തനുവിൽ തളിർപോൽ പൊതിയാൻ വാവാ
എന്നരികിൽ
പുളകങ്ങൾ വിരിയുന്ന യാമങ്ങളിൽ
പുതുമഞ്ഞിൻ ചിറകുള്ള യാമങ്ങളിൽ

Pulakangal viriyunna ... - Miss pameela Malayalam Movie Song | Suresh Gopi | Silk Smitha