വാ വാ നീയെൻ പ്രേമവാടിയിൽ

Year: 
1995
Film/album: 
Vaa vaa neeyen
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

വാ വാ നീയെൻ പ്രേമവാടിയിൽ
വാ വാ നീയീ രാഗസന്ധ്യയിൽ
മോഹവല്ലികൾ കനവുചൂടുമെൻ
മാനസത്തിൽ നീ പാടിയാടി വാ
വാ വാ നീയെൻ പ്രേമവാടിയിൽ
വാ വാ നീയീ രാഗസന്ധ്യയിൽ

എന്നുമെന്നുമെൻ ഹൃദയതന്ത്രിയിൽ
സ്നേഹഗീതമായ് നീയലിയുമോ
തേടിത്തേടി നിന്നെയെങ്ങും
പാടിപ്പാടി ഞാനലഞ്ഞു
ഇനിയെന്നു നിന്നെക്കാണും ഞാൻ
വാ വാ നീയെൻ പ്രേമവാടിയിൽ
വാ വാ നീയീ രാഗസന്ധ്യയിൽ

മാൻമിഴികളിൽ കവിത ചൂടിയെൻ
വാനവീഥിയിൽ താരകന്യയായ്
വർണ്ണചിത്രം വരയ്ക്കുവാൻ
വശ്യമോഹമുണർത്തുവാൻ
ഇനിയെന്നു വന്നു ചേരും നീ

വാ വാ നീയെൻ പ്രേമവാടിയിൽ
വാ വാ നീയീ രാഗസന്ധ്യയിൽ
മോഹവല്ലികൾ കനവുചൂടുമെൻ
മാനസത്തിൽ നീ പാടിയാടി വാ
വാ വാ നീയെൻ പ്രേമവാടിയിൽ
വാ വാ നീയീ രാഗസന്ധ്യയിൽ

Va Va Neeyen | T K LAYAN and K J YESUDAS