കൂടൊഴിഞ്ഞ തേങ്ങൽ

Year: 
2019
Film/album: 
Koodozhinja Thengal
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

കൂടൊഴിഞ്ഞ തേങ്ങല്‍ മാത്രം...
നീയെറിഞ്ഞു പോയോ...
ഈ എരിഞ്ഞ തൂവൽ മാത്രം...നീ മറന്നു പോയോ...
ഈ അഗാധ രാത്രി മൂകം...തനിയേ പാട്ടുമൂളവേ...

നുരപതയും മൃതിചഷകം ഇതാ ശൂന്യമായ്...
കരളോരം തേങ്ങലാണേ ...താനേ തോരുമോ...
കൂടൊഴിഞ്ഞ തേങ്ങല്‍ മാത്രം...
നീയെറിഞ്ഞു പോയോ..

വിടപറയും സ്മൃതി ശലഭം ചിതാധൂളിയായി
ഇരുളോരം തേങ്ങലാണേ നീയേ മാഞ്ഞുവോ
കൂടൊഴിഞ്ഞ തേങ്ങല്‍ മാത്രം...
നീയെറിഞ്ഞു പോയോ...
ഈ എരിഞ്ഞ തൂവൽ മാത്രം...നീ മറന്നു പോയോ...

KOODOZHINJA THENGAL MAATHRAM | Eelam | Vinod Krishna | Ramesh Narayan | Shahabaz Aman