* കാലിത്തൊഴുത്തിലെ പുല്‍മെത്തയില്‍

...വരികൾ ലഭ്യമല്ല.... 

Kalithozhuthile | കാലിത്തൊഴുത്തിലെ പുല്‍മെത്തയില്‍ | Happy Christmas