ഒരു നോക്കു കാണുവാനായ്

Oru Nokku Kaanuvaanaayi
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

ഒരു നോക്കു കാണുവാനായ്
ഒരു വാക്ക് കേള്‍ക്കുവാനായ്
ഒരു രാഗമാല്യവുമായ്
കാത്തിരുന്നു നിന്നെ ഞാന്‍ 
ഒരു നോക്കു കാണുവാനായ

ഒരു നോക്കു കാണുവാനായ്
ഒരു വാക്ക് കേള്‍ക്കുവാനായ്
ഒരു രാഗമാല്യവുമായ്
കാത്തിരുന്നു നിന്നെ ഞാന്‍ 
ഒരു നോക്കു കാണുവാനായ്

കുളിരണിഞ്ഞ രാവുകള്‍ തന്‍ മാമരക്കാവുകളില്‍ 
രാഗധാരയില്‍ മുഴുകി നാമലിഞ്ഞു നില്‍ക്കവേ
കുളിരണിഞ്ഞ രാവുകള്‍ തന്‍ മാമരക്കാവുകളില്‍ 
രാഗധാരയില്‍ മുഴുകി നാമലിഞ്ഞു നില്‍ക്കവേ
താരകോടിയാകാശത്തില്‍ 
കണ്ണീര്‍പെയ്തതോര്‍ക്കുമോ
ഒരു നോക്കു കാണുവാനായ്
ഒരു വാക്ക് കേള്‍ക്കുവാനായ്
ഒരു രാഗമാല്യവുമായ്
കാത്തിരുന്നു നിന്നെ ഞാന്‍ 
ഒരു നോക്കു കാണുവാനായ്

കാട്ടുപൂക്കളില്‍ തഴുകീ പൂനിലാവിന്‍ ചാരുതകള്‍
നാമലിഞ്ഞു ദാഹാര്‍ത്ഥരായി പാതിരതന്‍ നീലിമയില്‍
കാട്ടുപൂക്കളില്‍ തഴുകീ പൂനിലാവിന്‍ ചാരുതകള്‍
നാമലിഞ്ഞു ദാഹാര്‍ത്ഥരായി പാതിരതന്‍ നീലിമയില്‍
ഉള്‍ക്കുഴലിലപ്പോഴാരോ 
പെയ്ത ഗാനമോര്‍ക്കുമോ
ഒരു നോക്കു കാണുവാനായ്
ഒരു വാക്ക് കേള്‍ക്കുവാനായ്
ഒരു രാഗമാല്യവുമായ്
കാത്തിരുന്നു നിന്നെ ഞാന്‍ 
ഒരു നോക്കു കാണുവാനായ്

രാവലിഞ്ഞലിഞ്ഞുതേങ്ങീ താരകങ്ങള്‍ മാഞ്ഞുനീങ്ങീ
മായികമാം ഹര്‍ഷം തിങ്ങീ കരളിലാകെ കവിത വിങ്ങീ
പ്രേമവേണുഗാനമാരോ ഇരുളിലെയ്തതോര്‍ക്കുമോ

ഒരു നോക്കു കാണുവാനായ്
ഒരു വാക്ക് കേള്‍ക്കുവാനായ്
ഒരു രാഗമാല്യവുമായ്
കാത്തിരുന്നു നിന്നെ ഞാന്‍ 
ഒരു നോക്കു കാണുവാനായ്