പഞ്ചവർണക്കിളി

പഞ്ചവർണക്കിളി ചേലുള്ള പുന്നാര
ചെമ്പക പൂമലരേ...
പഞ്ചവർണക്കിളി ചേലുള്ള പുന്നാര
ചെമ്പക പൂമലരേ...
കണ്ണൊന്നടച്ചു ഞാൻ നോക്കിയാലും
കാണാനഴകുള്ളോളേ  
പൊന്നും പൂവേ... നിന്നെ കാണാൻ എന്തോരഴകാണെടിയെ
ചെമ്പക പൂമലരേ.... ചെമ്പക പൂമലരേ....

Sundaran Subhash | Panchavarnakkili Song Teaser | Harisankar K S | Binshad Nazar | Official